اینگونه به شهدا جواب می دهیم


  

اینگونه جواب شهدا را میدهیم ..!!!

دوستم اومده میگه اگه یه روز شهدا بپرسن چی کارانجام دادی براما جوابشونو داری؟

منم مثل مرد پریدم وسط حرفشو گفتم بله که می دونم چی جوابشونو بدم خیلی

هم آسونه

میگم ببخشید شما خون دادید و من فقط نگاه کردم و شنیدم تواز مرز من دفاع کردی

که یه وقت ناموسم بی چادر ازخونه نره بیرون

تو باصدای الله اکبر ویاحسین ویااباالفضل رفتی تومیدون؛منم هیچ وقت هندزفری از گوشم نمیفته یکسره

صدای دلنشین موسیقی توی گوشمه ودارم بااین صداازمرزم دفاع می کنم

تو خون در راه مادادی منم برای دوست دخترم اس ام اس دادم و عشق کردم

شهید جان جوابت اینه!!! که تو باچشمات معنویات و عشق دیدی منم آره عشقو دیدم اما به نگاه کردن به نامحرم

به نگاه کردن به فیلم های.....آره دقیقاً‌منم از میهنم دفاع کردم و میکنم

عزیزم ببخش ؛تو برا اینکه ناموس ما دست بیگانه نیفته رفتی جنگ وجبهه منم

فاصله ای نشدناموسمو با همون وضعش که باید باموی آرایش کرده و ابروی ...

لبهای ... صورت... مانتوی .....شلورک وشالی که نصف موهاش ازجلوبیرون بود نصف

بیشترشم از عقب واقعاً جوابتودادم شهیدجان


شهدا با این اوصاف ما اصلا شر منده ی شما نیستیم