بزرگترین پیام شهدای غواص  برای همه!!!


 

 

بزرگترین پیام شهدای غواص این است که اگر دستانمان را ببندین و بکشینمان بازهم

تاآخر ایستاده ایم

قابل توجه همه ی عزیزان